Podmíňky ochrany osobních údajů

Ode dne 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost Nařízení (EU) 2016/679 GDPR), které se zabývá zpracováním osobních údajů fyzických osob a nastavuje pravidla pro jejich zpracování. 

 

Jsme povinni vás informovat o vašich právech z hlediska ochrany osobních údajů a také o účelu zpracování poskytnutých osobních údajů. 

 

Jaká tedy máte podle Nařízení (EU) práva? 

 

Právo na výmaz (zapomenutí) – Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů. 

 

Právo na přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) – pokud o to požádáte, může Vám být poskytnut přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob. 

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů. 

 

Právo na přenesení osobních údajů – pokud jste nám poskytl(a) své osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném elektronickém formátu tak, abyste si je mohl(a) přenést k třetí straně. 

 

Právo žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování – máte-li pochybnost o správnosti automatizovaného rozhodování na základě Vámi poskytnutých osobních údajů, zajistíme provedení rozhodnutí oprávněnou rolí. 

 

Právo aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu – zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu. 

Přístup k Vašim osobním údajům má omezený okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí, jejichž přístup je regulován jednak technickými a jednak administrativními opatřeními. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetí straně (kromě zákonných důvodů) a jsou v našich systémech a procesech chráněny jako data s klasifikací důvěrné tzn., jsou implementována další technická a administrativní opatření pro jejich zabezpečení.

 

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme? Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zdokladování rekvalifikačních a volných kurzu podle nařízení MŠMTV . Získáváme od Vás obecné osobní údaje, a to údaje identifikační a adresné, kterými jsou jméno, příjmení, telefon, email, pohlaví, datum narození a rodné číslo, které nám s Vámi umožňují adresnou komunikaci. 

Osobní údaje identifikační a adresné uchováváme v kmenových záznamech po dobu trvání akreditace daného rekvalifikačního kurzu.

 

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů mohou být naši smluvní partneři, které potřebujeme k zajištění chodu vzdělávací agentury Beauty school Praha s.r.o jako jsou odavatelé kosmetických produktů a zástupců dalších kosmetických a vzdělávacích firem, pokud je to nutné, tak Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také subjektům určeným na ochranu práv naši společnosti nebo jiným subjektům, pokud nám to ukládají právní předpisy.

 

Závěrem bychom Vás rozhodně chtěli ubezpečit, že osobní údaje jsou u nás v bezpečí a chováme se k nim tak, jak bychom byli rádi, aby se k našim osobním datům chovali ostatní 

 

Zpět do obchodu